Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

upravující smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem služeb uzavřený distančním způsobem

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky společnosti Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.,    IČ: 22842292, se sídlem Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9 (dále Eduteam či Poskytovatel), která poskytuje služby v oblasti otevřených vzdělávacích akcí, upravují smluvní vztah mezi Objednatelem a společností  Eduteam jako Poskytovatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností  Eduteam a Objednatelem vzniká na základě smlouvy o poskytnutí služeb.

Objednatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), veřejnoprávní subjekt nebo orgán státní správy, který projeví zájem o uzavření smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele pro sebe jako účastníka nebo jím sjednaný počet účastníků – příjemců služeb.

1.2.

Ustanovení odchylná od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v písemné smlouvě o poskytnutí služeb. Taková odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.3.

Znění všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.

Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je umístění nabízené služby – vzdělávací akce – Poskytovatelem na internetových stránkách www. eduteam.cz. K uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi Poskytovatelem a Objednatelem dojde – po provedení řádně vyplněné  objednávky. Každý Objednatel obdrží po odeslání objednávky e-mail s potvrzením objednávky vzdělávacího programu.

2.2.

Objednatel odesláním objednávky, za použití prostředků komunikace na dálku, akceptuje nabídku Poskytovatele včetně těchto všeobecných smluvních podmínek zveřejněných na internetových stránkách www.eduteam.cz a závazně objednává zařazení účastníka do konkrétní vzdělávací akce. Objednatel zároveň stvrzuje správnost údajů o své osobě. Údaje musí být pravdivé a v souladu s údaji v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, pokud je v něm zapsán.

2.3.

Objednávky jsou evidovány a zařazovány v pořadí, jak došly, až do naplnění kapacity vzdělávací akce. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je Objednatel informován o tom, že pro naplnění kapacity nedošlo k uzavření smlouvy o službách a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce.

2.4.

Dojde-li na straně Objednatele k jakékoli změně údajů, které se týkají objednávky, je Objednatel povinen o této změně neprodleně písemně informovat Poskytovatele.

2.5.

Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o případném zrušení vzdělávací akce nebo o změně termínu a/nebo místa konání a/nebo doby zahájení a/nebo lektora.

3. ÚHRADA A VYÚČTOVÁNÍ

3.1.

Objednané služby hradí Objednatel prostřednictvím převodu na bankovní účet nebo platební branou. Poskytovatele po zaplacení vystaví daňový doklad (fakturu).

3.2.

Každý Objednatel obdrží po odeslání objednávky e-mail s podklady pro provedení platby. Daňový doklad je vystaven po zaplacení objednávky.

Daňový doklad bude zaslán Objednateli elektronicky na e-mail uvedený v objednávce. Je-li Poskytovatelem vyžadováno zaplacení zálohy předem, je Poskytovatel oprávněn v případě nezaplacení ceny za vzdělávací akci podle zálohové faktury odepřít Objednateli účast na vzdělávací akci.

.

  1. STORNO PODMÍNKY

4.1.

Jakékoliv změny objednávek je možno učinit pouze písemnou formou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem zaslaným na adresu info@eduteam.cz

Storno objednávek je možné učinit rovněž pouze písemnou formou e-mailem zaslaným na adresu info@eduteam.cz takto:

  • do 7 kalendářních dnů před konáním vzdělávací akce bezplatně,
  • ve lhůtě 3 až 7 dnů přede dnem zahájení akce činí storno poplatek 50 % ceny,
  • ve lhůtě 3 kalendářních dnů a kratší přede dnem zahájení akce činí storno poplatek 100 % ceny.

4.2.

Objednatel je povinen uhradit cenu za vzdělávací akci i v případě, že se přihlášený účastník (náhradník) vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito storno podmínkami.

Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávací akce i v případě storna objednávky provedeného ve lhůtě 3  kalendářních dnů a kratší přede dnem zahájení vzdělávací akce, která byla Objednateli potvrzena. Obdobné platí v případě, že se Objednatel vzdělávací akce bez důvodné omluvy nezúčastní a neprovede storno.

4.3.

V případě, že se přihlášený účastník nemůže vzdělávací akce zúčastnit, může Objednatel vyslat náhradníka s tím, že jeho údaje sdělí Poskytovateli e-mailem zaslaným na adresu info@eduteam.cz nejpozději den před konáním vzdělávací akce.

5. ORGANIZAČNÍ POKYNY

5.1.

Organizační pokyny jsou zveřejněny na webu www.eduteam.cz ke každému vzdělávacímu kurzu.

5.2.

Čas ukončení vzdělávací akce je uveden v nabídce pouze orientačně a v návaznosti na množství dotazů účastníků apod. může být lektorem změněn.

6. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

6.1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu, místa konání a doby zahájení vzdělávací akce, případně na její zrušení z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění.

Případná změna bude Objednateli včas oznámena dle čl. 2.5. shora.

6.2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo drobné změny programu vzdělávací akce při dodržení její obsahové náplně.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí s pořizováním fotografických, zvukových a audiovizuálních záznamů v průběhu poskytování služby za účelem reklamy a propagace Poskytovatele.

Objednatel provedením registrace na internetových stránkách www.eduteam.cz nebo uzavřením smlouvy o službách vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených ve  smlouvě v elektronické databázi zákazníků Poskytovatele, a to za účelem uskutečnění plnění ze smlouvy, platebního styku, marketingu a nabízení dalšího zboží a služeb, a to až do doby, než Objednatel doručí Poskytovateli svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Tyto osobní údaje Poskytovatel se souhlasem Objednatele získá při registraci Objednatele či při vyplnění objednávky Objednatelem.

Pro dodání služeb shromažďuje Poskytovatel následující osobní údaje: firmu nebo název, jméno a příjmení, IČ, kontaktní osobu, adresu (fakturační a dodací), telefonní číslo a emailovou adresu. Dále pak Poskytovatel eviduje obchodní transakce s Objednatelem.

Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Objednatele odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány v elektronické podobě Poskytovatelem, a to i po jejich naplnění. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Poskytovatel, případně subjekt Poskytovatelem pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

7.2.

Uvedením svých kontaktních údajů v objednávce dává Objednatel Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Poskytovatel se zaručuje, že data Objednatele nebudou poskytnuta třetím osobám.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.

Objednatel bere na vědomí autorská práva týkající se studijních materiálů poskytovaných v rámci vzdělávacích akcí a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez předchozího písemného souhlasu ze strany nositelů autorských práv.

8.2.

Je-li Objednatelem podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku, a objednávku tedy činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo veřejnoprávní subjekt či orgán státní správy, neuplatní se na právní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem ustanovení § 1798 až  § 1801 a ustanovení § 1820 až § 1840 občanského zákoníku.

8.3.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o službách. Každá nová verze těchto všeobecných obchodních podmínek je dostupná na internetových stránkách www.eduteam.cz s uvedením data platnosti a účinnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2016 a jsou k dispozici na internetových stránkách www.eduteam.cz.